SS-Oberscharführer Alfons Müller SS-Unterscharführer Sepp Caesar
SS-Unterscharführer Friedrich Buehler SS-Unterscharführer Fritz Saltzgaber
SS-Rottenführer Tedor Sturm SS-Rottenführer Bjorn Gängr
SS-Sturmmann Erhard Trier SS-Sturmmann Rheinhardt Fleischer
SS-Sturmmann Johann Schleyer SS-Sturmmann Kristof Moeggenberg
SS-Oberpionier Gunther Hermann SS-Oberpionier Stefan Neumann
SS-OberpionierAlbert Bergen SS-Oberpionier Dieter Loge
SS-Oberpionier Olaf Thorson SS-Oberpionier Ludwig Rauch
SS-Pionier Sepp Gordonn SS-Pionier Dietrich Arnold
SS-Pionier Walther Scherer SS-Pionier Rotger Schumacher
SS-Pionier Sammi Paetsch SS-Pionier Andreas Braun
SS-Pionier Rudolf Hartmann SS-Pionier Otto Bekken
SS-Pionier Ivar Vardenfel SS-Pionier Johannes Nefziger
SS-Pionier Axel Knobbelschlotski SS-Pionier Heinz Hüttner
SS-Pionier Konrad Rudel SS-Pionier Herbert Seelow
SS-Pionier Jürgen Pilger SS-Pionier Klaus Stark
SS-Pionier Wolfgang Teufel SS-Pionier Jakob Heckman
SS-Pionier Pieter Meltzer SS-Pionier Theodor Scherer
SS-Pionier Erwin Nefziger SS-Pionier Markus Faerich
SS-Pionier Friz Zeitzler SS-Pionier Jürgen Nueman
SS-Pionier Rolf Neumann SS-Pionier Josef Boer
SS-Pionier Kai Graf SS-Pionier Franz Steinle
SS-Pionier Erich Steinle SS-Pionier Erich Leman
SS-Pionier Jörg SS-Pionier Adler
 SS-Bewerber Hans Sauerwein  SS-Bewerber Manfred Kleiner
 SS-Bewerber Gottfried Knopf  SS-Bewerber Kurt Bauer
 SS-Bewerber Wilhelm Winter  SS-Bewerber Felsig Schültz
 SS-Bewerber Gunnar Svendsen  SS-Bewerber Guy Sager
 SS-Bewerber Erich Schwarz  SS-Bewerber Henri Rudel
 SS-Bewerber Wendel Schmitt  SS-Bewerber Werner Haas